PL pl EN en
Trans.eu Certified Express Trans.eu Certified Carrier Trans.eu Certified Forwarder Polska Unia Transportu

transport i spedycja

Trans.eu Certified Express Trans.eu Certified Carrier Trans.eu Certified Forwarder Polska Unia Transportu
PL pl EN en

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej jako “RODO”), przedstawiamy poniżej informacje spełniające obowiązek informacyjny.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Z&G Trans Pysz Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Żory, posiadająca adres: ul. Główna 5, 44-240 Żory, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000588860, NIP: 6511662685, dalej jako „Administrator”.

2. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), dochodzenia zapłaty, obsługi zapytań i profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) czyli tzw. uzasadnionego interesu administratora, czy rejestracji i obsługi konta oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) tj. na podstawie zgody podmiotu danych.

3. Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), partnerom biznesowym (podmiotom wspierającym nasze usługi) i podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę doradczą.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją. Dodatkowo dane te mogą być przechowywane dla celów archiwizacyjnych przez okres 20 lat od dnia zdarzenia powodującego konieczność zakończenia przetwarzania.

5. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te będziemy wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 5 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych możemy przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych podanych w odpowiedzi na ofertę oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Z&G Trans Pysz Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Żory, posiadająca adres: ul. Główna 5, 44-240 Żory, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000588860.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody – w procesach rekrutacyjnych organizowanych w przyszłości.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

4. Przetwarzanie podanych danych osobowych w procesie rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora).

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych możemy przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres.

8. Dane osobowe mogą zostać przekazywane innym odbiorcom tj. firmom prowadzącym na nasze zlecenie procesy rekrutacyjne.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby wywołać w stosunku do Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa mieć wpływ.

Wróć